Contact Chuck Julian

Inquiry to Chuck Julian (#3)